Adatvédelmi Nyilatkozat


Adatvédelmi nyilatkozat:

A weboldalunk Felhasználóira vonatkozó információk védelmét elsődleges fontosságúnak tartjuk és minden tőlünk telhetőt megteszünk, hogy Önök weboldalunk használatakor biztonságban érezhessék magukat. Jelen Adatvédelmi nyilatkozat személyes adatai, jogai, illetve mi, mint adatkezelő, felelősségére vonatkozó szabályokat és azok terjedelmét ismerteti. Korszerű technikai és szervezeti intézkedésekkel biztosítjuk a feldolgozott személyi adatok magas szintű védelmét és az illetéktelen hozzáférés megakadályozását.

A Vadászvilág Bt. (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) alá veti magát a következő tájékoztatónak.

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) szerint az alábbi tájékoztatást adjuk.

Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi oldalak adatkezelését szabályozza: www.vadaszvilag.eu

Az adatkezelési tájékoztató elérhető az alábbi oldalról: https://vadaszvilag.eu/pages/privacy_policy

A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.

Fogalom meghatározások
 1. "személyes adat": azonosított vagy azonosítható természetes személyre ("érintett") vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 2. "adatkezelés": a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 3. "adatkezelő": az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 4. "adatfeldolgozó": az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 5. "címzett": az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
 6. "az érintett hozzájárulása": az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 7. "adatvédelmi incidens": a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek
A Személyes adatok
 1. kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
 2. gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);
 3. az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);
 4. pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);
 5. tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);
 6. kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

Adatkezelő
Vadászvilág Bt.
Eger 3300 Sánc utca 40.
Adószám: 25467123-2-10
Cégjegyzékszám: 10-06-027429

Adatkezelési tájékoztató
A Vadászvilág Bt. (a továbbiakban, szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi paragrafusaiban meghatározott elvárásoknak. A Vadászvilág Bt. adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a https://vadaszvilag.eu/pages/privacy_policy címen. A Vadászvilág Bt. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét. Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkkel kapcsolatban, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését. A Vadászvilág Bt. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Vadászvilág Bt. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. A Vadászvilág Bt. az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

Adatkezelések

Az adatfeldolgozás célja A Vadászvilág Bt. a weboldal használóinak személyes adatait a www.vadaszvilag.eu weboldal (továbbiakban a „weboldal”) használatának, a használók közötti kapcsolat megteremtésének érdekében használja. Eszerint az adatokra elsősorban az alábbiak miatt van szükség:
 1. - regisztráció a weboldalon,
 2. - a két használó fél (partner, azaz vadászati egység és felhasználó) közötti összeköttetés megteremtése,
 3. - a Felhasználó jogainak érvényesítése (pl. szerződés visszavonása).
Az adatok típusa A Vadászvilág Bt. a következő személyes adatokat dolgozza fel, melyek Önnek a következőkhöz szükségesek:
 1. Bejelentkezés a weboldalra:
  1. - e-mail cím
  2. - jelszó
 2. A weboldalon történő regisztráció partnerként:
  1. - vadászati egység (vadásztársaság, vadaskert) neve
  2. - e-mail cím
  3. - jelszó
 3. A partner által opcionálisan megadott adatok:
  1. - postai cím
  2. - telefonszám
 4. A partner által opcionálisan megadott adatok:
  1. - név
  2. - e-mail cím.

A weboldal működtetéshez kapcsolódó adatkezelés
 1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:
  Személyes adat Contact
  Jelszó (felhasználó és partner) A felhasználói fiókba történő biztonságos belépést szolgálja.
  Vezeték-és keresztnév (felhasználó) A kapcsolatfelvételhez szükséges.
  Vadászati egység (vadásztársaság, vadaskert) neve (partner) A kapcsolatfelvételhez és a szabályszerű számla kiállításához szükséges.
  E-mail cím (felhasználó és partner) Regisztráció, kapcsolattartás.
  Telefonszám (partner) Kapcsolattartás, a számlázással, vagy a szállítással kapcsolatos kérdések hatékonyabb egyeztetése.
  Számlázási név és cím (partner) A szabályszerű számla kiállítása, továbbá a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése.
  Postai cím (partner) Helymeghatározás, kapcsolattartás a felhasználóval).
  Adószám (partner) A partner azonosítása miatt szükséges.
  A regisztráció időpontja Technikai művelet végrehajtása.
  A regisztráció kori IP cím Technikai művelet végrehajtása.
  Az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon
 2. Az érintettek köre: A weboldalon regisztrált valamennyi érintett.
A feldolgozás jogi alapjai
A személyes adatok feldolgozása az Európai Parlament és Tanács 2016/679 2016. április 27-i rendelkezése alapján történik. Adatainak feldolgozása az Ön hozzájárulása alapján történik, amit a weboldalra történő regisztrálás alkalmával engedélyezett. Személyes adatainak feldolgozása az Ön önkéntes hozzájárulásával történik, ugyanakkor, ha nem ad ilyen hozzájárulást, akkor nem tud regisztrálni a weboldalra. Személyes adatainak feldolgozása révén a következő jogok illetik meg:
 1. - Jogosult bármikor visszavonni hozzájárulását, indoklás nélkül. A visszavonási kérés vonatkozhat valamely felhasználási célra vagy minden célra. Amennyiben teljes körű visszavonást kér, akkor a weboldalon lévő fiókja törlésre kerül és adatait a továbbiakban nem kezeljük. A korábban teljesített tevékenységekre a hozzájárulás visszavonása nem vonatkozik.
 2. - Indoklás nélkül bármikor kérheti adatainak törlését. A korábban teljesített tevékenységeket az adatok törlése nem érinti. Az adatok törlése után a weboldalon lévő fiókja törlésre kerül és adatait a továbbiakban nem kezeljük.
 3. - Ön bármikor jogosult arra, hogy személyes adatainak feldolgozását teljesen, vagy bizonyos célokra vonatkozóan korlátozza. A korábban teljesített tevékenységekre az ilyen korlátozás nem vonatkozik. A korlátozás azt jelenti,hogy a weboldalon lévő fiókja törlésre kerül és adatait a továbbiakban nem kezeljük.
 4. - Kérheti személyes adatai kezelésének időben vagy terjedelemben történő korlátozását - kérésének megfelelően fogunk eljárni. A korábban teljesített tevékenységekre az ilyen kérés nem vonatkozik.
 5. - Személyes adatainak javítását, helyesbítését bármikor kérheti. Mindezt saját maga is elvégezheti, azt követően, hogy bejelentkezett weboldalunkra az ADATLAPOM menüpontban.
 6. - Bármikor kérheti, hogy személyes adatainak feldolgozásáról tájékoztassuk Önt. Kötelesek vagyunk ilyen kéréséről számított egy hónapon belül tájékoztatni Önt.

Személyes adatok megtartásának ideje
Személyes adatait addig tartjuk meg, míg Önnek használói (partneri vagy felhasználói) fiókja van weboldalunkon. A fiókot kérésére töröljük, de akkor is törlésre kerül, ha ön visszavonja adatkezelési hozzájárulását, személyes adatainak feldolgozását vagy azok törlését kéri. Rendszerünk csak a tranzakciókra vonatkozó archív információt tartja meg, pl. szavatossági igény felmerülésének esetére, vagy a törvényben meghatározott esetekre.

Technikai adatok
A Vadászvilág Bt. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
 1. - az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 2. - hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 3. - változatlansága igazolható (adatintegritás);
 4. - jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.
A Vadászvilág Bt. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen. A Vadászvilág Bt. olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.
A Vadászvilág Bt. az adatkezelés során megőrzi
 1. - a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 2. - a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 3. - a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

Az adatok fizikai tárolási helyei
Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével vagy vadászati egységével, mint jogi személlyel kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben, másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk. A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a bejelentkezés során generálódnak és melyeket a www.vadaszvilag.eu rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatot a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adat egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolható. Az adathoz kizárólag a Vadászvilág Bt. fér hozzá.

Adatfeldolgozási megbízás
A Vadászvilág Bt. a személyes adatok feldolgozását a Vadászvilág Bt. üzleti partnereire bízhatja a tranzakciók végrehajtásához szükséges mértékben, mint amilyen például a vadászatok lefoglalása, kapcsolatfelvétel stb. a két fél közt. A felhasználó/partner személyes adatait semmiképp sem lehet a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban foglaltaktól eltérő céljára használni, különösképpen nem lehet megosztani más, harmadik fél marketing anyagainak küldése céljára.

Igénybe vett adatfeldolgozók

Weboldal üzemeltető, fejlesztő:

 1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: weboldal üzemeltetése, fejlesztése
 2. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:
  1. Codeyard Kft.
  2. Debrecen, Hal köz 3/A 2/5
  3. www.codeyard.eu
 3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes adat.
 4. Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett.
 5. Az adatkezelés célja: A weboldal megfelelő működtetése.
 6. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelő és a tárhely-szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a tárhely-szolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.
 7. Az adatfeldolgozás jogalapja: az EU 2016/679 rendeletének 6. cikk (1) bekezdés b) pontja: “az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges”".
 8. Tárhely-szolgáltató:
 9. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Tárhely-szolgáltatás
 10. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:
  1. DigitalOcean LLC.
  2. 101 Avenue of the Americas, 10th Floor
  3. New York, NY 10013 USA
  4. www.digitalocean.com
 11. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes adat.
 12. Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett.
 13. Az adatkezelés célja: A weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.
 14. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelő és a tárhely-szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a tárhely-szolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.
 15. Az adatfeldolgozás jogalapja: az EU 2016/679 rendeletének 6. cikk (1) bekezdés c) és f) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Kapcsolattartási személyes adatok
Személyes adataival kapcsolatban az alábbi csatornákon keresztül küldhet nekünk értesítést vagy kérést:
 1. - az admin@vadaszvilag.eu e-mail címen keresztül
 2. - telefonon: 06 30 232 9033
 3. - postai úton a Vadászvilág Bt. Eger 3300 Sánc utca 40 címen.

Sütik Weboldalunk sütiket használ. A sütik kis fájlok, melyek a böngészéshez használt készülékekkel (pl. számítógép, okostelefon) kapcsolatos sajátos információk tárolására szolgál. A sütikben foglalt információk hirdetési és statisztikai célokra, valamint arra használatosak, hogy weboldalunkat az egyéni igényeknek megfelelően alakítsuk. A sütik beállítását böngészőjében megváltoztathatja. Amennyiben a beállítások változatlanul maradnak, akkor a sütik a készüléken mentésre kerülnek. A sütik beállításainak megváltoztatása korlátozhatja a weboldal funkcionalitását.

Facebook kapcsolat
Oldalunk Facebook kapcsolatot tartalmaz (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA). Ezt a kapcsolatot a Facebook logó jelzi. Rákattintva azonnal Facebook profilunkra léphet. Ekkor a Facebook azonnal tudja, hogy oldalunkat az Ön IP címéről kereste fel. Ha olyankor látogat el oldalunkra, amikor be van jelentkezve Facebook profiljába, akkor a Facebook feljegyzi a látogatását. Ha nincs is bejelentkezve, a Facebook akkor is megszerzi az IP címmel kapcsolatos információt. Hangsúlyozni szeretnénk, hogy Facebook nem tájékoztat bennünket az összegyűjtött adatokról és azok felhasználásáról. Nem ismerjük a Facebook által gyűjtött információk célját és terjedelmét. A Facebookkal kapcsolatos Adatvédelmi nyilatkozat közvetlenül a Facebooktól tájékozódjon, vagy ellenőrizze a Facebook Adatvédelmi nyilatkozatát a https://www.facebook.com/about/privacy/ linken. Ha nem szeretné, hogy a Facebook információhoz jusson arról, hogy oldalunkat látogatja, javasoljuk, hogy látogatását megelőzően lépjen ki a Facebook fiókjából.

A Google Analytics adatvédelmi politikája
Oldalunk a Google Ind. („Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountai View, CA 94043 USA”) web szolgáltatás elemző mechanizmusát használja. Google Analytics, Google Dupla kattintás és Google Tag Manager. Google Analytics, Google Dupla kattintás és Google Tag Manager sütiket használ a weboldal használatának elemzésére. A sütik által gyűjtött információk a Google szerverre kerülnek, ott archíválódnak. Ha a weboldal használatakor aktiválja az IP anonimizálást, akkor felhasználói IP címét a Google rövidíti. Vonatkozik ez az Európai Unió tagállamokra és az Európai Gazdasági Térség Megállapodásában felsorolt más országokra. Az USA Google szerverére csak speciális esetekben jut el a teljes IP cím, ahol azután rövidítésre kerül. Ennélfogva weboldalunkon aktív az IP cím anonimizálás. A weboldal működtetőjének kérésére Google a begyűjtött információt a weboldal használatának elemzésére használja és beszámolókat készít a weboldal használatáról és az Internet használattal kapcsolatos egyéb szolgáltatásokról. A Felhasználói böngésző által közölt IP cím a Google Analitikában nem együtt kerül tárolásra a többi Google adattal. A Felhasználó a webböngészőben blokkolhatja a sütik mentését. Ekkor azonban a weboldal minden előnyének kihasználása nem lehetséges. Ezenfelül a Felhasználó blokkolhatja a sütik által gyűjtött weboldal használati adatok mentését (beleértve az IP címet is), illetve azok eljuttatását a Google-hoz, illetve megosztásukat a HTTPS://tools.google.com/dlpage/gaoptout? link letöltésével és telepítésével.

Panasztételi lehetőség
Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

 1. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
 2. 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
 3. Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
 4. Telefon: +36 -1-391-1400
 5. Fax: +36-1-391-1410
 6. E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu